ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 1 ตุลาคม 2561

หมวด [วิชาการและงานวิจัย]


โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ร่วมกับ School of Architecture, Shibaura Institute of Technology (SIT)

        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ร่วมกับ อาจารย์และนักศึกษา จาก School of Architecture, Shibaura Institute of Technology (SIT) จากประเทศญี่ปุ่น โดย อาจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย และอาจารย์ ดร.วิทยา ดวงธิมา ได้นำตัวแทนนักศึกษาของคณะเข้าร่วมทำกิจกรรม Workshop ณ พื้นที่บ้านต้นแหน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านขุนแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-9 ตุลาคม 2561Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.