ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 24 กันยายน 2561

หมวด [ฝึกอบรม ประชุม สัมนา]


กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)

        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ณ ฮอไรซันวิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ และเป็นการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน ตลอดจนให้บุคลากรของคณะได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนการดำเนินงานของคณะFaculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.