ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 21 กันยายน 2561

หมวด [ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม]


งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

        เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนา โปธาวงค์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี เป็นตัวแทนของคณะเข้าร่วมมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติFaculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.