ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 14 กันยายน 2561

หมวด [กิจกรรมนักศึกษา]


โครงการสภานักศึกษาสัญจร ประจำปี 2561

        เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการสภานักศึกษาสัญจร ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ โดยมีกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิ์และสวัสดิการของนักศึกษา ซึ่งมีสโมสรนักศึกษา และนักศึกษาของคณะ ร่วมเสวนาเพื่อให้รู้ถึงสิทธิ สวัสดิการ ที่นักศึกษาควรมี และรู้ถึงการพิทักษ์สิทธิของตัวนักศึกษาเอง ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวFaculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.