ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 10 กันยายน 2561

หมวด [ศึกษาดูงาน]


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เดินทางมาศึกษาดูงาน

        คณะอาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 จาก สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เดินทางมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมคณะ ในโครงการ "ศึกษาศึกษาสาระทางวัฒนธรรมและภูมิสถาปัตยกรรม" เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.