ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 5 กันยายน 2561

หมวด [กิจกรรมนักศึกษา]


กิจกรรมฝึกอบรมความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุด

        ตามที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้มอบทุนการศึกษาของคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักศึกษา จำนวน 31 คน โดยให้นักศึกษาทุนช่วยเหลือกิจกรรมของคณะหรือหลักสูตรไม่น้อยกว่า 25 ชั่วโมง และเนื่องจากทางคณะไม่มีบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลห้องสมุดโดยตรง ในการนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงจัดฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติงานและการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ที่ดีในการเป็นเจ้าหน้าประจำห้องสมุด ให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุนดังกล่าว เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.