ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 31 สิงหาคม 2561

หมวด [ฝึกอบรม ประชุม สัมนา]


กิจกรรมการบรรยายพิเศษ "กลยุทธการรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับ TCAS ปี 2562"

        เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มาบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง "ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 TCAS 62 โอกาสและความท้าทายในการรับนักศึกษาเชิงคุณภาพ" และสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับปัจจุบัน และฉบับใหม่ พ.ศ.2560 แก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะFaculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.