ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 30 สิงหาคม 2561

หมวด [Knowledge Management]


กิจกรรม KM Fairs ประจำปี 2561

        เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เป็นตัวแทนของคณะเข้าร่วมการจัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอองค์ความรู้ "การพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อให้หน่วยงานและชุมชนใช้ประโยชน์" ด้วยโปรแกรม Google Earth ในงานกิจกรรม KM Fairs สู่ 100 ปีแม่โจ้ ตอนที่ 1 ข่วงกำกึ้ด แม่โจ้บ้านเฮา ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.