ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 16 สิงหาคม 2561

หมวด [บริการวิชาการแก่สังคม]


การตัดสินการแข่งขันวาดภาพการ์ตูน และจินตนาการ ทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้รับเกียรติให้เป็นคณะกรรมการในการตัดสินการแข่งขันวาดภาพการ์ตูน และจินตนาการ ทางวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากศิลปินและสล่าล้านนาของจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ระดับภูมิภาคเขตภาคเหนือตอนบน ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.