ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

หมวด [ฝึกอบรม ประชุม สัมนา]


โครงการ New Book Knock Knock

        เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561เจ้าหน้าที่จากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษโครงการ "New Book Knock Knock" ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คำแนะนำแก่คณาจารย์และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ในการคัดเลือกเข้าห้องสมุดและคัดเลือกหนังสือประกอบการเรียนการสอน ได้อย่างตรงความต้องการสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมทั้งมีการนำเสนอหนังสือ E-Book จากบริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด และนำเสนอบริการต่างๆของสำนักหอสมุดFaculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.