ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 9 สิงหาคม 2561

หมวด [งานประชาสัมพันธ์] [ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม]


พิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2561

        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานพิธี “ครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2561” เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านวิชาชีพ สร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รวมไปถึงให้นักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชา ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดี อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร.พรศิลป์ รัตนชูเดช อาจารย์จากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตวัดสวนดอก เชียงใหม่ ในการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญครอบครูศิลปะแบบล้านนาFaculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.