ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

หมวด [ฝึกอบรม ประชุม สัมนา]


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

        สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2561 ณ ปานวิมาน เชียงใหม่ รีสอร์ท สปา ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนให้มีสมรรถนะที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นกลไกพื้นฐานของการสนับสนุนการบรรลุตามเป้าหมาย พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของคณะ รวมถึงเพื่อสนับสนุนตัวชี้วัดของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อที่ 1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาFaculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.