ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

หมวด [ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม]


กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

        คณาจารย์และนักศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ วัดป่าลาน ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้พันธกิจการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการตระหนักและอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่สืบไปFaculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.