ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

หมวด [กิจกรรมนักศึกษา]


กิจกรรม เก๊า-ผญ๋า สถาปัตย์ ARCH The Idol

        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรม "เก๊า-ผญ๋า สถาปัตย์ ARCH The Idol" เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษาของคณะ และอาจารย์ที่ปรึกษา ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย ให้คำแนะนำในด้านต่างๆ ทั้งด้านการเรียน แนวปฏิบัติด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย และยังมีการสอดแทรกความรู้ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา โดยส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา จากบุคคลต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ ทั้งอาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันFaculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.