ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

หมวด [ประกันคุณภาพการศึกษา]


การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ในครั้งนี้Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.