ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 20 มิถุนายน 2561

หมวด [วิชาการและงานวิจัย]


คณาจารย์และบุคลากรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินทางเข้าเยี่ยมชมคณะ

        เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 คณาจารย์และบุคลากรจาก สาขาวิชาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ "แนวทางความร่วมมือด้านการเรียนการสอนและการวิจัยทางการผังเมือง" และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านการผังเมืองFaculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.