ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 18 มิถุนายน 2561

หมวด [ฝึกอบรม ประชุม สัมนา]


กิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 ณ เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา และทบทวนแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อรับทราบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานในปีการศึกษา 2561 ของคณะFaculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.