ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 13 มิถุนายน 2561

หมวด [กิจกรรมนักศึกษา]


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

        เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้การต้อนรับและเป็นการปะกันระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาใหม่ รวมทั้งชี้แจงให้นักศึกษาใหม่รับทราบถึงนโยบายการพัฒนานักศึกษา แนวทางปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์ของคณะ ตลอดจนรับทราบถึงการให้บริการทางการศึกษาของคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนก่อนการทำกิจกรรมรับน้องและการเปิดภาคเรียนใหม่ ประจำปี 2561Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.