ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 6 มิถุนายน 2561

หมวด [ประกันคุณภาพการศึกษา]


การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 ประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์, หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม, หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และหลักสูตรระดับปริญญาโท ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม ในการนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในครั้งนี้Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.