ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561

หมวด [Knowledge Management]


โครงการเสวนาน้ำชากาแฟ (Coffee hour for you) การสร้างความรู้ความเข้าใจในการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานหรือดำเนินกิจกรรม ครั้งที่ 1

        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการเสวนาน้ำชากาแฟ (Coffee hour for you) ในหัวข้อ “Green Office : การสร้างความรู้ความเข้าใจในการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานหรือดำเนินกิจกรรม ครั้งที่ 1” เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมร่วมกันระหว่างคณาจารย์และบุคลากรสำนักงานคณบดี ในการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานหรือการดำเนินกิจกรรม



Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.