ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

หมวด


การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 2/2561

        เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ได้มีการประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 2/2561 เพื่อเป็นการหารือร่วมกับหัวหน้าสำนักงานคณบดี ในประเด็นด้านการพัฒนาการดำเนินงานเกี่ยวกับ หัวข้อวิจัยในสำนักงาน, กิจกรรมการจัดการความรู้, กิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561, กิจกรรมพัฒนาตนเองของสายสนับสนุนตามแผนปฏิบัติราชการ 2561, รายงานความก้าวหน้าของงานที่ได้รับมอบหมายตาม TOR และเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการทำงานของบุคลากรสำนักงานคณบดีFaculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.