ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

หมวด [บริการวิชาการแก่สังคม]


มอบวัสดุพื้นไม้คอนวูดให้กับชุมชนบ้านโปง

        เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย นายธวัชชัย มานิตย์ หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย และนายวิสูตรแดงบุตร เป็นตัวแทนของคณะ ในการมอบวัสดุพื้นไม้คอนวูด ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท คอนวูด จำกัด ให้กับผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนจากชุมชนบ้านโปง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชนบ้านโปง ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการบูรณาการวิชาการแก่ชุมชน "ชุมชนรักษ์โลก"Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.