ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

หมวด [วิชาการและงานวิจัย]


กิจกรรมสุขเสวนา (Fine day Forum)

        เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 งานบริการวิชาการและวิจัย ได้จัดกิจกรรมสุขเสวนา (Fine day Forum) ในหัวข้อเรื่อง "การดำรงอยู่ของสถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น ในยุคสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง" เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างคณจารย์และบุคลากรของคณะ โดยมี อาจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม เป็นผู้บรรยาย



Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.