ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 24 เมษายน 2561

หมวด [กิจกรรมนักศึกษา]


กิจกรรมการทบทวนแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

        เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 งานบริการการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมการทบทวนแผนการจัดกิจกรรม พัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และจัดทำแผนและปฏิทินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมี คณบดี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย ผู้ช่วยคณบดี นักวิชาการศึกษา และนักศึกษาของคณะ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.