ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 23 เมษายน 2561

หมวด [ประกันคุณภาพการศึกษา]


กิจกรรมวิพากษ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

        เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมวิพากษ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ของคณะ ซึ่งจะรับการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ในเดือนกรกฎาคม 2561 นี้ โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของคณะ ประจำปีการศึกษา 2560Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.