ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 20 เมษายน 2561

หมวด [ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม]


พิธีดำหัวผู้อาวุโสของคณะและมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561

        เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย พิธีดำหัวผู้อาวุโสของคณะ ประจำปี 2561 เมื่อเวลา 09.00 น. ณ พื้นที่บริเวณ ชั้น 1 อาคารเรียนใหม่ เนื่องในโอกาส "ปี๋ใหม่เมือง" หรือเทศกาลสงกรานต์อันเป็นประเพณีที่ดีงามที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา และในเวลา 13.00 น. ได้ร่วมกันเดินตั้งขบวน เพื่อร่วมงานพิธีดำหัวผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ อาคารแผ่พืชน์



Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.