ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 19 เมษายน 2561

หมวด [ประกันคุณภาพการศึกษา]


กิจกรรมวิพากษ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

        เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมวิพากษ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อหลักสูตร ในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานด้านการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2560Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.