ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 14 มีนาคม 2561

หมวด [ประกันคุณภาพการศึกษา]


การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2562

        เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อเป็นการกำกับติดตามผลการประกันคุณภาพศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ของคณะFaculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.