ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

หมวด [งานประชาสัมพันธ์] [ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม]


ร่วมแสดงความอาลัยงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ดร.สราญ เพิ่มพูล

        เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนาโปธาวงค์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี นางสาวรุ้งทอง เขื่อนขัน หัวหน้างานนโยบาย แผน ประกันคุณภาพ และนางสาวนิลนี พรมปิงเครือ งานคลังและพัสดุ เป็นตัวแทนบุคลากรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมวางพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยในงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ดร.สราญ เพิ่มพูล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ศาลาชูติวัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.