ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

หมวด [งานประชาสัมพันธ์]


งานเลี้ยงแสดงความยินดีผู้ได้รับพระราชทานปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2560

        สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ และศิษย์เก่าดีเด่นให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ในการนี้ มีบุคลากรและศิษย์เก่าของคณะได้รับพระราชทานปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์และโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2559-2560 เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2561 ได้แก่ นายสุรศักดิ์ จโนภาษ ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ แม่โจ้รุ่นที่ 37 ได้รับปริญญาเทคโนโลยีมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ และนายบรรจง สมบูรณ์ชัย อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ แม่โจ้รุ่นที่ 50 ได้รับโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2560Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.