ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 21 มีนาคม 2561

หมวด [งานประชาสัมพันธ์]


โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2561

        เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ "โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2561" ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และ 5 ของคณะ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์ของคณาจารย์ในแต่ละหลักสูตร ในเรื่องของการทำงานหรือแนวทางการประกอบอาชีพ การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ และเพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพสู่การประกอบวิชาชีพของนักศึกษาในอนาคตFaculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.