ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 19 มีนาคม 2561

หมวด [งานประชาสัมพันธ์] [กิจกรรมนักศึกษา] [วิชาการและงานวิจัย]


กิจกรรมบรรยายพิเศษความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการใช้เครื่องมือช่าง

        งานบริการวิชาการและวิจัย ได้จัดโครงการบูรณาการวิชาการแก่ชุมชน "ชุมชนรักษ์โลก" ในกิจกรรมบรรยายให้ความรู้"ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการใช้เครื่องมือช่าง" และสาธิตการใช้งานอุปกรณ์ช่างผลิตภัณฑ์ "Makita" โดยผู้เชี่ยวชาญ จาก บริษัท Thai Seng Trading (Thailand) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ และอาคารปฏิบัติการวิชาชีพ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ในการนี้ มีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของคณะ และบุคลากรหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากFaculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.