ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

หมวด [งานประชาสัมพันธ์]


โครงการต้อนรับและติดตามประเมินผลบัณฑิต

        เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการต้อนรับและติดตามประเมินผลบัณฑิต เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและต้อนรับว่าที่บัณฑิตใหม่ของคณะที่สำเร็จการศึกษา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรม และเพื่อฝึกซ้อมบัณฑิต ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ในระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2561Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.