ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

หมวด [งานประชาสัมพันธ์]


กิจกรรมบรรยายพิเศษแนะแนวทางในการประกอบอาชีพ

        เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้รับเกียรติจาก คุณสุเทพ กาญบุตร สถาปนิกอาสาดีเด่น ปี 2561 ซึ่งเป็นศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ รุ่น 1 ได้บรรยายให้ความรู้และแนวทางในการประกอบอาชีพแก่ว่าที่บัณฑิตใหม่ของคณะที่สำเร็จการศึกษา และจะเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.