ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

หมวด [งานประชาสัมพันธ์]


การตัดสินผลงาน “อุทยานการเรียนรู้สถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อม”

        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการประกวดแบบทางสถาปัตยกรรม “อุทยานการเรียนรู้สถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อม” (Knowledge Architectural Park) ซึ่งเป็นโครงการที่บูรณาการองค์ความรู้หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม และหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และผู้ประกอบการภายนอก โดยใช้พื้นที่โดยรอบบริเวณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เป็นสถานที่ปฏิบัติการออกแบบทางสถาปัตยกรรม เพื่อพัฒนาให้เป็นพื้นที่ Ecology Hubs ที่สอดแทรกแนวคิด Architectural Ecology สู่การพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ในการนี้ จึงได้จัดให้มีการตัดสินผลงานการประกวดแบบทางสถาปัตยกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมชาย เปรมประภาพงศ์ ตัวแทนจาก บริษัท จีอาร์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด (Biowood Thailand), คุณทวี ตันหลี ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์, คุณชัยสิทธิ์ บุตรคำ ศิษย์เก่าสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม และคุณอิศรา อารีรอบ ตัวแทนจากสมาคมสถาปนิกส้านนา มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการตัดสินผลงานFaculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.