ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

หมวด [งานประชาสัมพันธ์]


โครงการบรรยายพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมประกวดแบบ

        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมประกวดแบบ ซึ่งเป็นโครงการที่บูรณาการองค์ความรู้ใน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม และหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการประกวดแบบ การเขียนแบบ การรับเหมาก่อสร้างงานภูมิทัศน์ และการติดตั้งระบบการให้น้ำสนามในงานภูมิทัศน์ ให้แก่นักศึกษาของคณะ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกอบวิชาชีพภูมิทัศน์ วิชาชีพภูมิสถาปนิก วิชาชีพสถาปนิก และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิพัฒน์พงศ์ ชีพจิตรตรง ศิษย์เก่าสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม จากบริษัท Group Design เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “การประกวดแบบระดับประเทศ กรณีศึกษา การประกวดวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาตรี” และอาจารย์ ดร.บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “ทักษะด้านการออกแบบ หัวใจสำคัญของการประกวดแบบ กรณีศึกษา การประกวดแบบคุ้มหลวงเวียงแก้ว และแนวคิดการออกแบบประติมากรรมแสง” ให้ความรู้แก่นักศึกษาFaculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.