ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

หมวด [งานประชาสัมพันธ์]


การหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ ตัวแทนจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

        เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วุฒิกานต์ปุระพรหม และอาจารย์พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี อาจารย์จากคณะผลิตกรรมการเกษตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล อาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ ได้ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเดินทางมาร่วมหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะFaculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.