ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

หมวด [งานประชาสัมพันธ์]


โครงการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม

        เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน รายละเอียดของรายวิชา กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียน และให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานสภาวิชาชีพและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ๒๕๕๘ และเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ในแนวทาง OBE รวมทั้งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและคณะ (Organic Green Eco Sustainable รวมถึง AC) ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์อดุลย์ เหรัญญะ มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.