ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

หมวด [งานประชาสัมพันธ์]


การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 1/2561

        เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนา โปธาวงค์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี ได้จัดการประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหารือด้านการพัฒนาการดำเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุนของคณะ ณ ห้องประชุม 202 อาคารเรียนใหม่Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.