ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

หมวด [งานประชาสัมพันธ์]


การบรรยายพิเศษให้ความรู้ผลิตภัณฑ์ทีพีไอและการใช้งานที่ถูกวิธี

        เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ตัวแทนจาก บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตปูนซีเมนต์ตรา ทีพีไอ ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทและวิธีการใช้งานที่ถูกวิธี เพื่อประโยชน์ในการเลือกใช้วัสดุให้ถูกต้องและเหมาะสมกับงานด้านสถาปัตยกรรม แก่นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ในรายวิชาของ อาจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตFaculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.