ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 15 มกราคม 2561

หมวด [งานประชาสัมพันธ์]


โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาต่างชาติจากสถาบันการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืน นานาชาติ

        เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 สถาบันการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืน นานาชาติ "International Sustainable Development Studies Institute" (ISDSI) ได้จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพื่อรับสมัครนักศึกษาไทยที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯFaculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.