งานประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โครงการทบทวนแผนการดำเนินงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2563
[ 3 กรกฎาคม 2563 ]

โครงการทบทวนแผนการดำเนินงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2563

     เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 งานบริการการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการทบทวนแผนการดำเนินงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2563 ณ เฮือนไม้เชียงใหม่ เพื่อเป็นการทบทวนแผนการดำเนินงาน และถ่ายทอดองค์ความรู้การดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาและการบริหารงานสโมสรนักศึกษา ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะ และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำนักศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยมี อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย และอาจารย์ดิศสกุล อึ้งตระกูล อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาฯ เป็นผู้ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำต่อการวางแนวทางในการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาของคณะ

โครงการทบทวนแผนการดำเนินงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2563

[3 ก.ค. 63]

โครงการทบทวนแผนการดำเนินงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2563
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

[1 ก.ค. 63]

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์

[26 มิ.ย. 63]

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563

[25 มิ.ย. 63]

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

[10 มิ.ย. 63]

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมสกิกรรม ภาคเหนือ ประจำปี 2563

[7 มิ.ย. 63]

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมสกิกรรม ภาคเหนือ ประจำปี 2563
พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2563

[2 มิ.ย. 63]

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2563
พิธีรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

[2 มิ.ย. 63]

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
กิจกรรมสัมมนาทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

[22 พ.ค. 63]

กิจกรรมสัมมนาทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563
ร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ อาจารย์สุภักตร์ ปัญญา

[14 พ.ค. 63]

ร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ อาจารย์สุภักตร์ ปัญญา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เริ่มต้นทำ Green Office อย่างไรดี”

[13 มี.ค. 63]

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เริ่มต้นทำ Green Office อย่างไรดี”
โครงการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม : Big Cleaning Day

[26 ก.พ. 63]

โครงการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม : Big Cleaning Day
พิธีพระราชทานเครื่องมือแพทย์ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เรือนจำกลางเชียงใหม่

[12 มี.ค. 63]

พิธีพระราชทานเครื่องมือแพทย์ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เรือนจำกลางเชียงใหม่
การเดินขบวนเกียรติยศนำบัณฑิตและมหาบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญบัตร ครั้งที่ 42

[4 มี.ค. 63]

การเดินขบวนเกียรติยศนำบัณฑิตและมหาบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญบัตร ครั้งที่ 42
กิจกรรมต้อนรับและฝึกซ้อมบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญบัตร ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2561-2562

[2 มี.ค. 63]

กิจกรรมต้อนรับและฝึกซ้อมบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญบัตร ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2561-2562
พิธีวางพวงมาลา สักการะพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ

[26 ก.พ. 63]

พิธีวางพวงมาลา สักการะพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ
การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2563

[29 ม.ค. 63]

การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2563
การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563

[17 ม.ค. 63]

การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563
arch.mju.ac.th W3Schools.com

© Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University

63 M.4 Nongharn, Sansai District, ChiangMai 50290, Thailand.
Tel +66 53 875 350    Email: ArchMaejo@Gmail.com