งานประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 2564) การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการประชุมบุคลากรประจำภาคเรียนที่ 2/2561
[ 17 ตุลาคม 2562 ]

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 2564) การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการประชุมบุคลากรประจำภาคเรียนที่ 2/2561

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 2564) การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการประชุมบุคลากรประจำภาคเรียนที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 17-18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 202 อาคารเรียนใหม่ของคณะ เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ และทบทวนแผนกลยุทธ์/แผนดำเนินงานขององค์กร ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนการดำเนินของคณะ

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 2564) การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการประชุมบุคลากรประจำภาคเรียนที่ 2/2561

[17 ต.ค. 62]

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 2564) การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการประชุมบุคลากรประจำภาคเรียนที่ 2/2561
กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร กีฬาบุคลากร ประจำปี 2562

[26 ธ.ค. 62]

กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร กีฬาบุคลากร ประจำปี 2562
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2563

[25 ธ.ค. 62]

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2563
การประชุมหารือการจัดฝึกอบรมระยะสั้น ปี 2560-2564 กับคณะผู้บริหารจากกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน

[24 ธ.ค. 62]

การประชุมหารือการจัดฝึกอบรมระยะสั้น ปี 2560-2564 กับคณะผู้บริหารจากกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน
การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 3/2562

[13 ธ.ค. 62]

การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 3/2562
โครงการประชาสัมพันธ์ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2563

[25 พ.ย. 62]

โครงการประชาสัมพันธ์ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บุคลากร ศึกษาดูงาน และบริการวิชาการ “สร้างบ้านแปงเมือง”

[18 พ.ย. 62]

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บุคลากร ศึกษาดูงาน และบริการวิชาการ “สร้างบ้านแปงเมือง”
โครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562

[15 พ.ย. 62]

โครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562
งานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562

[4 พ.ย. 62]

งานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562
งาน

[30 ต.ค. 62]

งาน "วันวิภาต บุญศรีวังซ้าย ครบรอบ 103 ปี" ประจำปี 2562
ร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของนายธนากร พิทยากรศิลป์

[3 ต.ค. 62]

ร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของนายธนากร พิทยากรศิลป์
กิจกรรม MJU Car Free Day 2019

[25 ก.ย. 62]

กิจกรรม MJU Car Free Day 2019
งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562

[23 ก.ย. 62]

งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562
คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการเดินทางมาศึกษาดูงานคณะ

[19 ก.ย. 62]

คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการเดินทางมาศึกษาดูงานคณะ
กิจกรรมเสวนาน้ำชากาแฟ  (Coffee hour for you) ครั้งที่ 2/2562

[13 ก.ย. 62]

กิจกรรมเสวนาน้ำชากาแฟ (Coffee hour for you) ครั้งที่ 2/2562
การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 2/2562

[11 ก.ย. 62]

การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 2/2562
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการ

[3 ก.ย. 62]

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการ "OR Seeding The Future ASEAN Camp 2019"
กิจกรรมสุขเสวนา (Fine day forum) “การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตด้วยโปรแกรม PTAD ” และ “การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลออนไลน์ ”

[7 ส.ค. 62]

กิจกรรมสุขเสวนา (Fine day forum) “การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตด้วยโปรแกรม PTAD ” และ “การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลออนไลน์ ”
กิจกรรมเตรียมความพร้อมการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)

[27 ส.ค. 62]

กิจกรรมเตรียมความพร้อมการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)
พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

[9 ส.ค. 62]

พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2562

[15 ส.ค. 62]

พิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2562
กิจกรรม เก๊า-ผญ๋า สถาปัตย์ ประจำปีการศึกษา 2562

[24 ก.ค. 62]

กิจกรรม เก๊า-ผญ๋า สถาปัตย์ ประจำปีการศึกษา 2562
พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

[25 ก.ค. 62]

พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
การฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

[24 ก.ค. 62]

การฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 1/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

[10 ก.ค. 62]

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการ PIGMA MICRON I AM ORIGINAL ปี 3 การประกวดผลงานศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ผ่านลายเส้น SAKURA PIGMA MICRON โดยใช้แนวความคิด

[9 ก.ค. 62]

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการ PIGMA MICRON I AM ORIGINAL ปี 3 การประกวดผลงานศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ผ่านลายเส้น SAKURA PIGMA MICRON โดยใช้แนวความคิด "วาดฝันกับมือ"
โครงการขับขี่ปลอดภัย Honda Dream Road

[3 ก.ค. 62]

โครงการขับขี่ปลอดภัย Honda Dream Road
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

[4 ก.ค. 62]

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และ ฝึกซ้อมหนีไฟเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2562

[28 มิ.ย. 62]

กิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และ ฝึกซ้อมหนีไฟเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2562
การประชุมบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562

[21 มิ.ย. 62]

การประชุมบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

[20 มิ.ย. 62]

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมสุขเสวนา (Fine day forum) ในหัวข้อ “การใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อนักศึกษา Gen Z”

[18 มิ.ย. 62]

กิจกรรมสุขเสวนา (Fine day forum) ในหัวข้อ “การใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อนักศึกษา Gen Z”
กิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

[17 มิ.ย. 62]

กิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการทบทวนแผนการดำเนินงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2562

[12 มิ.ย. 62]

โครงการทบทวนแผนการดำเนินงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2562
กิจกรรมเสวนาน้ำชากาแฟ  (Coffee hour for you) “การให้ความรู้ ในการเขียน Blog KM มหาวิทยาลัยแม่โจ้”

[31 พ.ค. 62]

กิจกรรมเสวนาน้ำชากาแฟ (Coffee hour for you) “การให้ความรู้ ในการเขียน Blog KM มหาวิทยาลัยแม่โจ้”
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับบุคลากรของกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน

[22 พ.ค. 62]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับบุคลากรของกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

[10 พ.ค. 62]

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2/2562

[24 เม.ย. 62]

การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2/2562
กิจกรรมวิพากษ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

[28 มี.ค. 62]

กิจกรรมวิพากษ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการจัดทำแผนการบริหารงานและศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการสำนักงานคณบดี

[7 พ.ค. 62]

โครงการจัดทำแผนการบริหารงานและศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการสำนักงานคณบดี
ร่วมแสดงความอาลัยต่อบิดาของว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ ระดม

[25 เม.ย. 62]

ร่วมแสดงความอาลัยต่อบิดาของว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ ระดม
งานพิธีดำหัวผู้อาวุโสคณะและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562

[26 เม.ย. 62]

งานพิธีดำหัวผู้อาวุโสคณะและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562
คณะผู้บริหารของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมสระเกล้าดำหัว รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องในประเพณปี๋ใหม่เมือง

[24 เม.ย. 62]

คณะผู้บริหารของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมสระเกล้าดำหัว รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องในประเพณปี๋ใหม่เมือง
การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 1/2562

[11 เม.ย. 62]

การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 1/2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Professional practice “ศิลปะและเทคนิคในการทำหินเทียมในงานภูมิทัศน์”

[18 มี.ค. 62]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Professional practice “ศิลปะและเทคนิคในการทำหินเทียมในงานภูมิทัศน์”
การประชุมสัญจร การพัฒนาด้านวิชาการกับหน่วยงานและบุคลากรด้านวิชาการ

[25 ม.ค. 62]

การประชุมสัญจร การพัฒนาด้านวิชาการกับหน่วยงานและบุคลากรด้านวิชาการ
โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ใน

[15 มี.ค. 62]

โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ใน "กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561"
การประชุมบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 และงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

[4 ม.ค. 62]

การประชุมบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 และงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562
มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562

[4 ม.ค. 62]

มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
arch.mju.ac.th W3Schools.com

© Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University

63 M.4 Nongharn, Sansai District, ChiangMai 50290, Thailand.
Tel +66 53 875 350    Email: ArchMaejo@Gmail.com