งานประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
[ 26 ธันวาคม 2561 ]

โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561

     เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและโครงการสานสัมพันธ์ผู้บริหารกับบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561 อาทิเชิน กิจกรรมการแข่งขันกีฬาในร่ม งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และการประกวดร้องเพลงประเภททีม ในแนวคิด "หน้ากากนักร้อง" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน

โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561

[26 ธ.ค. 61]

โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 3/2561

[3 ธ.ค. 61]

การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 3/2561
งานกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการเสวนาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุก

[12 ธ.ค. 61]

งานกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการเสวนาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุก
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Lecture and Workshop Proposal “Therapeutic Environment, Green Tourism and Brand Building for Sustainability: With Research Focus on Conceptual Framework–Graphic Thinking–Writing Structure–Discourse Analysis”

[11 ธ.ค. 61]

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Lecture and Workshop Proposal “Therapeutic Environment, Green Tourism and Brand Building for Sustainability: With Research Focus on Conceptual Framework–Graphic Thinking–Writing Structure–Discourse Analysis”
กิจกรรมเสวนาวิชาการ ระดับชาติ “การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศที่มีผลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

[11 ธ.ค. 61]

กิจกรรมเสวนาวิชาการ ระดับชาติ “การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศที่มีผลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

[4 ธ.ค. 61]

กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

[23 พ.ย. 61]

กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรจากราชอาณาจักรภูฏาน

[1 พ.ย. 61]

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรจากราชอาณาจักรภูฏาน
ค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561

[3 พ.ย. 61]

ค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561
ร่วมวางพวงมาลาในงาน

[30 ต.ค. 61]

ร่วมวางพวงมาลาในงาน"วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย" ประจำปี 2561
โครงการวิพากษ์หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม

[26 ต.ค. 61]

โครงการวิพากษ์หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

[12 ต.ค. 61]

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
โครงการปรับปรุงหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต

[11 ต.ค. 61]

โครงการปรับปรุงหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2562

[5 ต.ค. 61]

การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2562
ร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

[4 ต.ค. 61]

ร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
งานสวดอภิธรรมศพ นายจักรกฤช ทองดี

[3 ต.ค. 61]

งานสวดอภิธรรมศพ นายจักรกฤช ทองดี
การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3/2561

[3 ต.ค. 61]

การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3/2561
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ร่วมกับ School of Architecture, Shibaura Institute of Technology (SIT)

[1 ต.ค. 61]

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ร่วมกับ School of Architecture, Shibaura Institute of Technology (SIT)
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)

[24 ก.ย. 61]

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

[21 ก.ย. 61]

งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
โครงการสภานักศึกษาสัญจร ประจำปี 2561

[14 ก.ย. 61]

โครงการสภานักศึกษาสัญจร ประจำปี 2561
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เดินทางมาศึกษาดูงาน

[10 ก.ย. 61]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เดินทางมาศึกษาดูงาน
กิจกรรม Lecture Series ครั้งที่ 1/2561 “Innovative Design Architecture”

[7 ก.ย. 61]

กิจกรรม Lecture Series ครั้งที่ 1/2561 “Innovative Design Architecture”
กิจกรรมฝึกอบรมความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุด

[5 ก.ย. 61]

กิจกรรมฝึกอบรมความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุด
กิจกรรมการบรรยายพิเศษ

[31 ส.ค. 61]

กิจกรรมการบรรยายพิเศษ "กลยุทธการรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับ TCAS ปี 2562"
กิจกรรม KM Fairs ประจำปี 2561

[30 ส.ค. 61]

กิจกรรม KM Fairs ประจำปี 2561
โครงการเสวนาน้ำชากาแฟ (Coffee hour for you)

[22 ส.ค. 61]

โครงการเสวนาน้ำชากาแฟ (Coffee hour for you) "สรุปผลการจัดกิจกรรม Green Office : การสร้างความรู้ความเข้าใจในการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานหรือ ดำเนินกิจกรรม
การตัดสินการแข่งขันวาดภาพการ์ตูน และจินตนาการ ทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

[16 ส.ค. 61]

การตัดสินการแข่งขันวาดภาพการ์ตูน และจินตนาการ ทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561
พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

[8 ส.ค. 61]

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
โครงการ New Book Knock Knock

[25 ก.ค. 61]

โครงการ New Book Knock Knock
พิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2561

[9 ส.ค. 61]

พิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

[20 ก.ค. 61]

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

[24 ก.ค. 61]

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

[13 ก.ค. 61]

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
กิจกรรม เก๊า-ผญ๋า สถาปัตย์ ARCH The Idol

[11 ก.ค. 61]

กิจกรรม เก๊า-ผญ๋า สถาปัตย์ ARCH The Idol
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

[5 ก.ค. 61]

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560
คณาจารย์และบุคลากรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินทางเข้าเยี่ยมชมคณะ

[20 มิ.ย. 61]

คณาจารย์และบุคลากรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินทางเข้าเยี่ยมชมคณะ
กิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

[18 มิ.ย. 61]

กิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

[13 มิ.ย. 61]

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์อำมาตย์โทพระช่วงเกษตรศิลปการ

[7 มิ.ย. 61]

พิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์อำมาตย์โทพระช่วงเกษตรศิลปการ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

[6 มิ.ย. 61]

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการเสวนาน้ำชากาแฟ (Coffee hour for you) การสร้างความรู้ความเข้าใจในการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานหรือดำเนินกิจกรรม ครั้งที่ 1

[30 พ.ค. 61]

โครงการเสวนาน้ำชากาแฟ (Coffee hour for you) การสร้างความรู้ความเข้าใจในการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานหรือดำเนินกิจกรรม ครั้งที่ 1
การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 2/2561

[11 พ.ค. 61]

การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 2/2561
มอบวัสดุพื้นไม้คอนวูดให้กับชุมชนบ้านโปง

[10 พ.ค. 61]

มอบวัสดุพื้นไม้คอนวูดให้กับชุมชนบ้านโปง
กิจกรรมสุขเสวนา (Fine day Forum)

[9 พ.ค. 61]

กิจกรรมสุขเสวนา (Fine day Forum)
กิจกรรมการทบทวนแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

[24 เม.ย. 61]

กิจกรรมการทบทวนแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
กิจกรรมวิพากษ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

[23 เม.ย. 61]

กิจกรรมวิพากษ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560
พิธีดำหัวผู้อาวุโสของคณะและมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561

[20 เม.ย. 61]

พิธีดำหัวผู้อาวุโสของคณะและมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์คว้ารางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น

[18 เม.ย. 61]

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์คว้ารางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น
กิจกรรมวิพากษ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

[19 เม.ย. 61]

กิจกรรมวิพากษ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2562

[14 มี.ค. 61]

การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2562
ร่วมแสดงความอาลัยงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ดร.สราญ เพิ่มพูล

[23 ก.พ. 61]

ร่วมแสดงความอาลัยงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ดร.สราญ เพิ่มพูล
งานเลี้ยงแสดงความยินดีผู้ได้รับพระราชทานปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2560

[19 ก.พ. 61]

งานเลี้ยงแสดงความยินดีผู้ได้รับพระราชทานปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2560
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2561

[21 มี.ค. 61]

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2561
กิจกรรมบรรยายพิเศษความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการใช้เครื่องมือช่าง

[19 มี.ค. 61]

กิจกรรมบรรยายพิเศษความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการใช้เครื่องมือช่าง
โครงการต้อนรับและติดตามประเมินผลบัณฑิต

[15 ก.พ. 61]

โครงการต้อนรับและติดตามประเมินผลบัณฑิต
กิจกรรมบรรยายพิเศษแนะแนวทางในการประกอบอาชีพ

[16 ก.พ. 61]

กิจกรรมบรรยายพิเศษแนะแนวทางในการประกอบอาชีพ
การตัดสินผลงาน “อุทยานการเรียนรู้สถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อม”

[14 ก.พ. 61]

การตัดสินผลงาน “อุทยานการเรียนรู้สถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อม”
โครงการบรรยายพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมประกวดแบบ

[14 ก.พ. 61]

โครงการบรรยายพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมประกวดแบบ
การหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ ตัวแทนจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

[8 ก.พ. 61]

การหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ ตัวแทนจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
โครงการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม

[7 ก.พ. 61]

โครงการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม
การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 1/2561

[6 ก.พ. 61]

การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 1/2561
การบรรยายพิเศษให้ความรู้ผลิตภัณฑ์ทีพีไอและการใช้งานที่ถูกวิธี

[1 ก.พ. 61]

การบรรยายพิเศษให้ความรู้ผลิตภัณฑ์ทีพีไอและการใช้งานที่ถูกวิธี
บริษัท บุญถาวร โซลูชั่น จำกัด เข้าพบและมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่

[29 ม.ค. 61]

บริษัท บุญถาวร โซลูชั่น จำกัด เข้าพบและมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่
กิจกรรมสุขเสวนา (Fine day Forum)

[17 ม.ค. 61]

กิจกรรมสุขเสวนา (Fine day Forum)
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาต่างชาติจากสถาบันการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืน นานาชาติ

[15 ม.ค. 61]

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาต่างชาติจากสถาบันการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืน นานาชาติ
ร่วมวางพวงหรีดแสดงความอาลัยงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อสมบูรณ์ กลัดกลีบ

[11 ม.ค. 61]

ร่วมวางพวงหรีดแสดงความอาลัยงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อสมบูรณ์ กลัดกลีบ
ร่วมวางพวงหรีดเพื่อแสดงความอาลัยงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพ นายพน พันธ์วร

[11 ม.ค. 61]

ร่วมวางพวงหรีดเพื่อแสดงความอาลัยงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพ นายพน พันธ์วร
งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

[8 ม.ค. 61]

งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561
การขอพรและมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561

[4 ม.ค. 61]

การขอพรและมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561
arch.mju.ac.th W3Schools.com

© Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University

63 M.4 Nongharn, Sansai District, ChiangMai 50290, Thailand.
Tel +66 53 875 350    Email: ArchMaejo@Gmail.com