งานประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2558
[ 28 ธันวาคม 2558 ]

การแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2558

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร พบบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์กีฬากาญจนภิเษก โดยมีกิจกรรมเดินขบวนพาเหรดประกวดชุดเครื่องแต่งกายผู้ถือป้าย ภายใต้แนวคิด ชุดรีไซเคิล Go Eco พร้อมทั้งมีการแข่งขันกีฬาฮาเฮและการแสดงโชว์จากคณะต่างๆ ในการนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการร่วมประกวดชุดเครื่องแต่งกายผู้ถือป้ายดังกล่าว

การแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2558

[28 ธ.ค. 58]

การแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2558
ปรากฏการณ์ 100 เมตร

[14 ธ.ค. 58]

ปรากฏการณ์ 100 เมตร
Workshop หนึ่ง ต่อ หนึ่ง

[13 ธ.ค. 58]

Workshop หนึ่ง ต่อ หนึ่ง
พิธีเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช

[4 ธ.ค. 58]

พิธีเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
ฟื้นฟูดูแลต้นไม้ริมถนนสุเทพ

[26 พ.ย. 58]

ฟื้นฟูดูแลต้นไม้ริมถนนสุเทพ
พิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2558

[11 ก.ย. 58]

พิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2558
พิธีทำบุญคณะครบรอบ 1 ทศวรรษ

[5 พ.ย. 58]

พิธีทำบุญคณะครบรอบ 1 ทศวรรษ
สีน้ำอาเซียน

[3 พ.ย. 58]

สีน้ำอาเซียน
หมอต้นไม้เมืองน่าน

[22 ต.ค. 58]

หมอต้นไม้เมืองน่าน
กิจกรรมเสวนาน้ำชากาแฟ Coffee hour for you หัวข้อ 'Green Office'

[26 ส.ค. 58]

กิจกรรมเสวนาน้ำชากาแฟ Coffee hour for you หัวข้อ 'Green Office'
การประชุมบุคลากรคณะ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558

[19 ส.ค. 58]

การประชุมบุคลากรคณะ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

[29 ก.ค. 58]

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา   2557

[5 ส.ค. 58]

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558

[28 ก.ค. 58]

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

[11 ส.ค. 58]

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แนะนำหลักสุตร

[16 ก.ค. 58]

แนะนำหลักสุตร
กิจกรรมวิพากษ์ร่างรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร

[12 มิ.ย. 58]

กิจกรรมวิพากษ์ร่างรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร
โครงการสุขเสวนา 'Fine Day Forum' และโครงการเสวนาน้ำชากาแฟ 'Coffee Hour for you'

[24 มิ.ย. 58]

โครงการสุขเสวนา 'Fine Day Forum' และโครงการเสวนาน้ำชากาแฟ 'Coffee Hour for you'
Work Shop อินทรีย์สร้างสรรค์

[4 มิ.ย. 58]

Work Shop อินทรีย์สร้างสรรค์
สีน้ำ 'อาเซียน'

[28 พ.ค. 58]

สีน้ำ 'อาเซียน'
กิจกรรมวิพากษ์ร่างรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา   2557 ระดับคณะ

[11 มิ.ย. 58]

กิจกรรมวิพากษ์ร่างรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับคณะ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน

[30 มี.ค. 58]

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

[21 พ.ค. 58]

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

[22 พ.ค. 58]

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการสัมมนาวิชาการ 'เส้นทางวัฒนธรรมสองฝั่งโขง : สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลตะวันตก'

[19 ม.ค. 58]

โครงการสัมมนาวิชาการ 'เส้นทางวัฒนธรรมสองฝั่งโขง : สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลตะวันตก'
ร่วมให้ต้อนรับและหารือความร่วมมือกับ Saga University   ประเทศญี่ปุ่น

[19 มี.ค. 58]

ร่วมให้ต้อนรับและหารือความร่วมมือกับ Saga University ประเทศญี่ปุ่น
การประชุมเตรียมความพร้อมในการเขียนรายงานการประเมินตน  เอง(SAR)ประจำปีการศึกษา 2557

[30 เม.ย. 58]

การประชุมเตรียมความพร้อมในการเขียนรายงานการประเมินตน เอง(SAR)ประจำปีการศึกษา 2557
กิจกรรมเสวนาน้ำชากาแฟ Coffee Hour For You

[29 เม.ย. 58]

กิจกรรมเสวนาน้ำชากาแฟ Coffee Hour For You
คณะเป็นเจ้้าภาพร่วมงานสวดอภิธรรมศพ รศ.อาคม กาญจนประโชติ

[2 ก.พ. 58]

คณะเป็นเจ้้าภาพร่วมงานสวดอภิธรรมศพ รศ.อาคม กาญจนประโชติ
การบรรยายและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ

[14 ม.ค. 58]

การบรรยายและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2556-2557

[19 ก.พ. 58]

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2556-2557
การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับ  หลักสูตร

[13 ม.ค. 58]

การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับ หลักสูตร
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบ  ประมาณ พ.ศ.2558 และการประชุมบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่   2/2557

[12 ม.ค. 58]

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2558 และการประชุมบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตัวแทนจากมูลนิธิแอ๊บบร้าเฮ้าส์

[27 เม.ย. 58]

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตัวแทนจากมูลนิธิแอ๊บบร้าเฮ้าส์
พิธีดำหัวผู้อาวุโสคณะ ประจำปี 2558

[24 เม.ย. 58]

พิธีดำหัวผู้อาวุโสคณะ ประจำปี 2558
โครงการ Grow Green Up : GGU ปลูกดวงใจสีเขียว

[14 มี.ค. 58]

โครงการ Grow Green Up : GGU ปลูกดวงใจสีเขียว
ศิลปะ&ภูมิสถาปัตย์และการสื่อสาร

[25 ก.พ. 58]

ศิลปะ&ภูมิสถาปัตย์และการสื่อสาร
วางศิลาฤกษ์ ที่ทำการสมาคมสถาปนิกสยามฯ (ล้านนา)

[23 ก.พ. 58]

วางศิลาฤกษ์ ที่ทำการสมาคมสถาปนิกสยามฯ (ล้านนา)
อาลัยยิ่ง รศ.อาคม กาญจนประโชติ

[26 ม.ค. 58]

อาลัยยิ่ง รศ.อาคม กาญจนประโชติ
รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ

[19 ม.ค. 58]

รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ
วิพากษ์หลักสูตรภูมิทัศน์

[9 ม.ค. 58]

วิพากษ์หลักสูตรภูมิทัศน์
สร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านรุกขกรรม

[6 ม.ค. 58]

สร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านรุกขกรรม
arch.mju.ac.th W3Schools.com

© Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University

63 M.4 Nongharn, Sansai District, ChiangMai 50290, Thailand.
Tel +66 53 875 350    Email: ArchMaejo@Gmail.com