งานประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการเดินทางมาศึกษาดูงานคณะ
[ 19 กันยายน 2562 ]

คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการเดินทางมาศึกษาดูงานคณะ

     เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. คณะอาจารย์และนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานในหลักสูตรสถาปัตยกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อและประกอบวิชาชีพในอนาคต ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการเดินทางมาศึกษาดูงานคณะ

[19 ก.ย. 62]

คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการเดินทางมาศึกษาดูงานคณะ
กิจกรรมเสวนาน้ำชากาแฟ  (Coffee hour for you) ครั้งที่ 2/2562

[13 ก.ย. 62]

กิจกรรมเสวนาน้ำชากาแฟ (Coffee hour for you) ครั้งที่ 2/2562
การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 2/2562

[11 ก.ย. 62]

การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 2/2562
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการ

[3 ก.ย. 62]

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการ "OR Seeding The Future ASEAN Camp 2019"
กิจกรรมสุขเสวนา (Fine day forum) “การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตด้วยโปรแกรม PTAD ” และ “การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลออนไลน์ ”

[7 ส.ค. 62]

กิจกรรมสุขเสวนา (Fine day forum) “การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตด้วยโปรแกรม PTAD ” และ “การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลออนไลน์ ”
กิจกรรมเตรียมความพร้อมการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)

[27 ส.ค. 62]

กิจกรรมเตรียมความพร้อมการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)
พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

[9 ส.ค. 62]

พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2562

[15 ส.ค. 62]

พิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2562
arch.mju.ac.th W3Schools.com

© Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University

63 M.4 Nongharn, Sansai District, ChiangMai 50290, Thailand.
Tel +66 53 875 350    Email: ArchMaejo@Gmail.com