งานประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทางสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม
[ 24 กรกฎาคม 2563 ]

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทางสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม

     เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์, รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และ รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม “ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทางสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม Research and Innovation Center for Sustainability of Architecture and Environment (RIS-AE)” ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2562 ให้เป็นหน่วยงานย่อยภายใต้ส่วนงาน ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางและต้นแบบนวัตกรรมและงานวิจัยของบุคลากร เพิ่มศักยภาพการทำงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมในด้านวิชาการและวิชาชีพ เป็นสถานที่ติดต่อประสานงานคณาจารย์กับหน่วยงานภายนอก และเป็นแหล่งเรียนรู้และฐานข้อมูลนวัตกรรมงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทางสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม

[24 ก.ค. 63]

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทางสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

[23 ก.ค. 63]

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

[23 ก.ค. 63]

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการเสวนาน้ำชากาแฟ (Coffee hour for you)”

[22 ก.ค. 63]

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการเสวนาน้ำชากาแฟ (Coffee hour for you)”
โครงการทบทวนแผนการดำเนินงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2563

[3 ก.ค. 63]

โครงการทบทวนแผนการดำเนินงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2563
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

[1 ก.ค. 63]

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์

[26 มิ.ย. 63]

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563

[25 มิ.ย. 63]

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563
arch.mju.ac.th W3Schools.com

© Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University

63 M.4 Nongharn, Sansai District, ChiangMai 50290, Thailand.
Tel +66 53 875 350    Email: ArchMaejo@Gmail.com