Menu Close

การเปิดฟังก์ชัน Co-host ใน Zoom

คลิปแนะนำการเปิดฟังก์ชัน Co-host ใน Zoom เพื่อกำหนดสิทธิ์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถควบคุมการประชุมได้เหมือน host (เจ้าของห้องประชุม) ทั้งการกำหนดเปิด-ปิดไมคฯ และกล้องวิดีโอ การบันทึกการประชุม และอื่นๆ

จัดทำโดยนายอำนาจ ชิดทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้