Menu Close

สร้างการประชุม Zoom

คลิปแนะนำวิธีการสร้างการประชุมด้วยโปรแกรม Zoom อย่างไว เพื่อใช้ประชุมและสอนออนไลน์ของผู้สอนครับ

จัดทำโดยนายอำนาจ ชิดทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้