Menu Close

Course.Arch@Maejo for Teacher EP.04-1 การจัดการสมุดคะแนน (Grade book)

คลิปซีรีย์ แนะนำการใช้งานระบบ Course.Arch@Maejo สำหรับผู้สอน ตอนที่ 04-1 การจัดการสมุดคะแนน (Grade book) สำหรับผู้สอน อธิบายเกี่ยวกับการสร้างหมวดหมู่คะแนน และวิธิการสร้างคะแนนให้ผู้เรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างแบบทดสอบของรายวิชา ในการศึกษาออนไลน์ของผู้เรียนต่อไป

จัดทำโดยนายอำนาจ ชิดทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้