Menu Close

หมวดหมู่: step for teacher

Course.Arch@Maejo for Teacher EP.04-1 การจัดการสมุดคะแนน (Grade book)

คลิปซีรีย์ แนะนำการใช้งานระบบ Course.Arch@Maejo สำหรับผู้สอน ตอนที่ 04-1 การจัดการสมุดคะแนน (Grade book) สำหรับผู้สอน อธิบายเกี่ยวกับการสร้างหมวดหมู่คะแนน และวิธิการสร้างคะแนนให้ผู้เรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างแบบทดสอบของรายวิชา ในการศึกษาออนไลน์ของผู้เรียนต่อไป

Course.Arch@Maejo for Teacher EP.07 Quiz

คลิปซีรีย์ แนะนำการใช้งานระบบ Course.Arch@Maejo สำหรับผู้สอน ตอนที่ 07 การสร้างแบบทดสอบ (Quiz) สำหรับผู้สอน โดยใช้คำถามจากคลังข้อสอบ ทำให้ผู้เรียนสามารถทำการทดสอบผ่านระบบ E-learning นี้ได้

Course.Arch@Maejo for Teacher EP.06 Question

คลิปซีรีย์ แนะนำการใช้งานระบบ Course.Arch@Maejo สำหรับผู้สอน ตอนที่ 06 การคลังข้อสอบ (Question) สำหรับผู้สอน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างแบบทดสอบของรายวิชา ในการศึกษาออนไลน์ของผู้เรียนต่อไป

Course.Arch@Maejo for Teacher EP.05 Assignment

คลิปซีรีย์ แนะนำการใช้งานระบบ Course.Arch@Maejo สำหรับผู้สอน ตอนที่ 05 การสร้างใบงาน (Assignment) และการให้คะแนน (Grading) สำหรับผู้สอน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเนื้อหา ในการศึกษาออนไลน์ของผู้เรียนต่อไป

Course.Arch@Maejo for Teacher EP.03 การสร้างระบบลงทะเบียนสู่รายวิชา

คลิปซีรีย์ แนะนำการใช้งานระบบ Course.Arch@Maejo สำหรับผู้สอน ตอนที่ 03 การสร้างระบบลงทะเบียนสู่รายวิชา (Enrollment) สำหรับผู้สอน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเนื้อหา ในการศึกษาออนไลน์ของผู้เรียนต่อไป

Course.Arch@Maejo for Teacher EP.02 การเพิ่มสื่อการสอนเข้าสู่รายวิชา

คลิปซีรีย์ แนะนำการใช้งานระบบ Course.Arch@Maejo สำหรับผู้สอน ตอนที่ 02 การเพิ่มสื่อการสอนเข้าสู่รายวิชา สำหรับผู้สอน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเนื้อหา ในการศึกษาออนไลน์ของผู้เรียนต่อไป

Course.Arch@Maejo for Teacher EP.01 การแก้ไขรูปโปรไฟล์และการตั้งค่ารายวิชา

คลิปซีรีย์ แนะนำการใช้งานระบบ Course.Arch@Maejo สำหรับผู้สอน ตอนที่ 01 เรื่องการแก้ไขรูปโปรไฟล์และการตั้งค่าวิชาเบื้องต้น ซึ่งเป็นขั้นตอนพื้นฐานเริ่มแรกในการใช้งานระบบและการจัดการรายวิชาครับ